Όροι διαγωνισμού εγγραφής στο newsletter

1. Διοργανώτρια Εταιρεία – Ενέργεια

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΧΗΜΙΚΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΕ», που εδρεύει στην Χίο, στα ΦΛΑΤΣΙΑ ΘΥΜΙΑΝΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800449980, Δ.Ο.Υ. ΧΙΟΥ (εφεξής η «Διοργανώτρια Εταιρεία») διοργανώνει προωθητική ενέργεια (εφεξής η «Ενέργεια»).

Η Ενέργεια θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις (εφεξής οι «Όροι»). Οι παρόντες Όροι θα είναι καθ’ όλη τη διάρκεια της Ενέργειας αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι σε ηλεκτρονική μορφή, στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας που διατηρεί στο Διαδίκτυο (Internet) www.tsamparlishop.gr.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, που θα καταχωρήσουν το e-mail τους, κάνοντας με αυτό τον τρόπο εγγραφή στη βάση αποδεκτών των newsletters με ενημερώσεις ή/και προσφορές από τη Διοργανώτρια Εταιρεία.

Από την Ενέργεια εξαιρούνται: (α) στελέχη και υπάλληλοι/εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας καθώς και θυγατρικών αυτής εταιρειών, (β) οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι και το δεύτερο βαθμό και (γ) πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα στη διοργάνωση και διεξαγωγή της Ενέργειας.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δύναται να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα, σε οποιοδήποτε στάδιο της Ενέργειας, ακόμη και κατά την παράδοση των Δώρων, σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι αναφερόμενες στους παρόντες Όρους προϋποθέσεις συμμετοχής.

3. Διάρκεια της Ενέργειας

Ο Ενέργεια έχει διάρκεια από τις 11/03/2022 έως τις 21/03/2022.

4. Τρόπος Συμμετοχής στην Ενέργεια

Προκειμένου έκαστος των ενδιαφερομένων να συμμετέχει στην Ενέργεια, απαιτείται να υποβάλλει μέσω του σχετικού πεδίου το e-mail του αποδεχόμενος έτσι την λήψη newsletters με ενημερώσεις ή/και προσφορές από τη Διοργανώτρια Εταιρεία.

Η καταχώρηση και μόνο του e-mail σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχής  στην Ενέργεια. Δεν θεωρείται έγκυρη συμμετοχή, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει ολοκληρώσει το παραπάνω βήμα ή το ολοκληρώσει εκτός των ημερομηνιών που θα τρέχει η συγκεκριμένη ενέργεια. Επιπρόσθετα, η ολοκλήρωση του προαναφερόμενου βήματος συνιστά ταυτόχρονα εκ μέρους του συμμετέχοντα δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων Όρων.

Με την καταχώρηση ενός e-mail λογαριασμού σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτιθέμενα, και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων, ο συμμετέχων εξασφαλίζει μία (1) συμμετοχή.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία είναι η μόνη αρμόδια να επαληθεύσει την τήρηση της παραπάνω διαδικασίας από τους συμμετέχοντες και έχει το δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο δεν έχει τηρήσει τους Όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην Ενέργεια.

5. Κλήρωση – Τρόπος Ανάδειξης Νικητών – Δώρα

Στο πλαίσιο της Ενέργειας θα διεξαχθεί μια κλήρωση στο τέλος της Διάρκειας της Ενέργειας. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, μέσω ειδικού λογισμικού, που δεν επιτρέπει την ανθρώπινη παρέμβαση, ως ακολούθως:

Τη συγκεκριμένη ημέρα στα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας θα διεξαχθεί η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών της Ενέργειας.

Από την κλήρωση θα αναδειχθούν 10 νικητές οι οποίοι θα λάβουν από μια ρομποτόσκουπα.

6. Διαδικασία Παράδοσης Δώρων

Κατόπιν της διενέργειας της κλήρωσης της Ενέργειας, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα επικοινωνήσει με τους νικητές. Στην εν λόγω επικοινωνία η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ενημερώνει τον εκάστοτε νικητή και θα οργανώνει μαζί του τις λεπτομέρειες για την παραλαβή του δώρου του.

Σε περίπτωση που κάποιος νικητής, εφόσον έχουν τηρηθεί τα παραπάνω αναφερόμενα δεν συνεργαστεί για να παραλάβει το δώρο του, η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον συγκεκριμένο νικητή και διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει ή να μη διαθέσει το Δώρο κατά τη διακριτική της ευχέρεια, δεδομένου ότι θα έχει εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις της απέναντι στον νικητή.

Τα Δώρα της Ενέργειας είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο Δώρο, ή/και προϊόν της Διοργανώτριας Εταιρείας, ή η εξαργύρωσή τους σε χρήματα, σε οποιαδήποτε τιμή, εκτός αντίθετης συμφωνίας ή πρόβλεψης.

Η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων ως άνω Δώρων.

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, τα διακριτικά γνωρίσματα, σε λέξεις ή ενδείξεις που προσομοιάζουν προς τα σήματα, brands ή οποιεσδήποτε μεταφράσεις αυτών ή το διακριτικό τίτλο ή την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τις ευρεσιτεχνίες της Διοργανώτριας Εταιρείας.

Μετά την παρέλευση της Διάρκειας της Ενέργειας και της κατακύρωσης των Δώρων στους νικητές, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων για την ποιότητα, τα τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα των Δώρων, τις ιδιότητες που αυτά αναγράφουν ή για συνέπειες προερχόμενες από τη χρήση αυτών. 

Κατόπιν παράδοσης των Δώρων, η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη και υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και των νικητών, οι δε νικητές της Ενέργειας ουδεμία άλλη απαίτηση ή αξίωση διατηρούν έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας, οικονομικής ή άλλης φύσεως, στο πλαίσιο αυτού.

7. Αποκλεισμός νικητή

Κάθε νικητής μπορεί να αποκλεισθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της Ενέργειας, ακόμα και σε αυτό της παράδοσης του Δώρου του, εφόσον συντρέξει έστω ένας από τους ακόλουθους λόγους:

– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι τους ουσιώδεις,

– λόγω κωλύματός του δυνάμει των παρόντων Όρων.

8. Τροποποίηση των Όρων

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς σε οποιοδήποτε στάδιο και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ματαιώσει, να αναβάλει την Ενέργεια ή/και να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, γνωστοποιώντας τούτο μέσω σχετικής αναρτήσεως στην επίσημη ιστοσελίδα της στο Facebook είτε στην επίσημη ιστοσελίδα της που διατηρεί στο Διαδίκτυο (Internet). Οι ως άνω τροποποιήσεις των παρόντων Όρων Συμμετοχής, θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες στην Ενέργεια. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή τρίτων αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή, ανάκληση, ματαίωση ή χρονική μετάθεση της Ενέργειας.

Παρά το γεγονός ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία λαμβάνει κάθε κατάλληλο και αναγκαίο μέτρο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή διενέργεια και λειτουργία της Ενέργειας, υπάρχει περίπτωση να παρουσιαστούν σφάλματα. Σε τέτοια περίπτωση, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον μετριασμό, διόρθωση ή/και απάλειψή τους.

9. Προσωπικά Δεδομένα

H Διοργανώτρια Εταιρεία σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στην Ενέργεια, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων, την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύουν, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών οδηγιών, κατευθυντήριων γραμμών και αποφάσεων της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (‘ΑΠΔΠΧ’) και για τις ανάγκες της Ενέργειας θα τηρεί τα καταχωρημένα στοιχεία, δηλαδή τον λογαριασμό e-mail και θα τα χρησιμοποιεί αποκλειστικά για την αποστολή newsletters με ενημερώσεις ή/και προσφορές από τη Διοργανώτρια Εταιρεία.

10. Υποχρεώσεις συμμετεχόντων

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά οποιουδήποτε συμμετέχοντος θεωρηθεί, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας Εταιρείας ως παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, τότε αυτή έχει το δικαίωμα να αποκλείσει από την Ενέργεια το συμμετέχοντα που ενεργεί παράνομα ή/και καταχρηστικά ή/και αντισυμβατικά, ακόμη και να ακυρώσει το Δώρο.

11. Λοιποί όροι

Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων εκ μέρους εκάστου συμμετέχοντα, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται επομένως από οποιαδήποτε αξίωσή τους έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας, η οποία απορρέει εκ της ως άνω αιτίας.

Οι παρόντες Όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει που σχετίζεται με την Ενέργεια και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων Όρων Συμμετοχής, αποκλειστικώς αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.